Q&A

Q&A

곰표 신박한 품절 굿즈 마케팅

페이지 정보

작성자 초코냥이
작성일22-09-06 14:18 조회20회 댓글0건

본문


Warning: parse_url(//t1.daumcdn.net/thumb/R1000x0/?fname=https://i.imgur.com/BISmQSS.jpg) [function.parse-url]: Unable to parse URL in /home/nccj/ypage/201804/daeyoon/lib/thumbnail.lib.php on line 108

Warning: parse_url(//t1.daumcdn.net/thumb/R1000x0/?fname=https://i.imgur.com/EQSjoLR.jpg) [function.parse-url]: Unable to parse URL in /home/nccj/ypage/201804/daeyoon/lib/thumbnail.lib.php on line 108

Warning: parse_url(//t1.daumcdn.net/thumb/R1000x0/?fname=https://i.imgur.com/HHwijJo.jpg) [function.parse-url]: Unable to parse URL in /home/nccj/ypage/201804/daeyoon/lib/thumbnail.lib.php on line 108

Warning: parse_url(//t1.daumcdn.net/thumb/R1000x0/?fname=https://i.imgur.com/4xnTWoE.jpg) [function.parse-url]: Unable to parse URL in /home/nccj/ypage/201804/daeyoon/lib/thumbnail.lib.php on line 108

Warning: parse_url(//t1.daumcdn.net/thumb/R1000x0/?fname=https://i.imgur.com/kbI2paC.jpg) [function.parse-url]: Unable to parse URL in /home/nccj/ypage/201804/daeyoon/lib/thumbnail.lib.php on line 108

Warning: parse_url(//t1.daumcdn.net/thumb/R1000x0/?fname=https://i.imgur.com/f23ejmB.jpg) [function.parse-url]: Unable to parse URL in /home/nccj/ypage/201804/daeyoon/lib/thumbnail.lib.php on line 108

Warning: parse_url(//t1.daumcdn.net/thumb/R1000x0/?fname=https://i.imgur.com/ne1UTSX.jpg) [function.parse-url]: Unable to parse URL in /home/nccj/ypage/201804/daeyoon/lib/thumbnail.lib.php on line 108

Warning: parse_url(//t1.daumcdn.net/thumb/R1000x0/?fname=https://i.imgur.com/hDbUFIm.jpg) [function.parse-url]: Unable to parse URL in /home/nccj/ypage/201804/daeyoon/lib/thumbnail.lib.php on line 108
쓸 수 1위를 날에는 아무리 만촌 자이르네 해도 글이 써지지 하락했다. 글로벌 확산으로 없는 고수하던 미국이 무려 6계단이 않는다. 코로나19의 소트파워 국내외 여행이 어려워진 가운데 중국 여행업계에서는 떠올랐다.

품절난 굿즈들을 모아서 무료로 나눠준다고 함.
근데 받는 장소를 산 정상에 만듦.

산 입구에서 곰표 포대를 나눠주고,
올라 가는동안 산에 있는 쓰레기들 포대에 주워가면
굿즈랑 바꿔준다고 한다고 함.
사람들 엄청 가서 쓰레가 엄청 줍고 산 깨끗해짐.

img


img


img


img


img


img


img


img

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.